درمان گیاهی جوش صورت

ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮﺷﮫﺎی ﺻﻮرت ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺮﻣﻲ وﺣﺮارت وﻳﺎ ﻛﺜﯿﻒ ﺷﺪن ﺧﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء ھﻤﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ھﺎ ﻛﺒﺪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺒﺪ را ﺗﺼﻔﯿﻪ و از ﺧﻮن ﻛﺜﯿﻒ وﻏﻠﯿﻆ ﭘﺎک ﻛﺮد.وﻗﺘﻲ ﻛﺒﺪ اﻳﯿﻨﻪ ﺷﺪ ﺻﻮرت ھﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ان ﺷﻔﺎف و ﺑﺪون ﻟﻚ و ﺟﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ:
۱:روزی ۳ ﻟﯿﻮان ﻣﺨﻠﻮط ﻋﺮق ﻛﺎﺳﻨﻲ و ﺷﺎھﺘﺮه(۲ ﺑﻪ ۱)ﻗﺒﻞ از ھﺮ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ
۲:ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎ ﺧﻮری ﺗﺮﻧﺠﺒﯿﻦ را داﺧﻞ ﻳﻚ ﻟﯿﻮان اب ﺟﻮش ﺣﻞ ﻛﺮده ﺑﻌﺪ ۲ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺧﺎﻛﺸﯿﺮ را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده
ھﻢ ﻣﻲ زﻧﯿﺪ در ﺣﺎﻟﺖ وﻟﺮم ﻧﺎﺷﺘﺎ ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﻣﻲ ﺧﻮرﻳﺪ و ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﻤﻲ ﺧﻮرﻳﺪ
۳:اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﻚ ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم(ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم را اﺳﯿﺎب ﻛﺮده و ﺷﯿﺮ را ارام ارام ﺑﻪ ان اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﯿﺪ و ھﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻳﻪ ﺧﻤﯿﺮ
درﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﺳﻚ ﻛﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ۲۰ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ اب وﻟﻮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺧﺸﻚ ﻧﻜﻨﯿﺪو ﻳﺎ ﺟﻮاﻧﻪ ﻛﻨﻢ و ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ را ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده ﻣﺎﺳﻚ ﻛﻨﯿﺪ)
۴:ﺑﺨﻮر ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و ﺑﻌﺪ ان ﺻﻮرت را ﺑﺎ اب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺮد ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ
۵:اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮدن از ﺻﺎﺑﻮن ھﺎی ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺻﻮرت
۶:ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ ﺻﻮرت اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اب وﻟﺮم ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اب ﺳﺮد
ﭘﺮھﯿﺰات:
ﭼﺎی-ﻧﻤﻚ -ﺳﺲ-ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ھﺎی ﮔﺎزدار-ھﻤﺒﺮﮔﺮد-ﺳﻮﺳﯿﺲ-ﻛﺎﻟﺒﺎس-ﭘﯿﺘﺰا-ﻓﺴﺖ ﻓﻮد-ﭘﻔﻚ-زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ-ﻗﻨﺪ وﺷﻜﺮ-روﻏﻦ ھﺎی ﻧﺒﺎﺗﻲ و ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار-ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ

ﺧﻮردﻧﯿﮫﺎی ﻣﻔﯿﺪ:
ﻛﺎھﻮ و ﺳﻜﻨﺠﺒﯿﻦ-اب اﻧﺎر- اب ھﻨﺪواﻧﻪ-اب اﻟﺒﺎﻟﻮ-و ﻣﯿﻮﺟﺎت و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺗﺎزه ﺑﺠﺎی ﻗﻨﺪ ھﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺗﻮت ﻳﺎ ﺧﺮﻣﺎ و
ﻋﺴﻞ ﻃﺒﯿﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد